Asiakas menetti pitkäaikaiset opiskelutulkkinsa Kelan kilpailutuksen takia

Lue lisää: Kuuro Tomas Vaarala valmistui insinööriksi ja pääsi töihin, vaikka häneltä vietiin tutut tulkit viime metreillä – ”Eikö yhteiskunta halua, että kuulun siihen?” Helsingin Sanomat 31.7.2018.

Mikä tässä on ongelma: Kela kilpailutti tulkkauspalvelut ja kuuro opiskelija menetti kilpailutuksen takia pitkäaikaiset opiskelutulkkinsa, jotka hallitsivat erityisesti sähköinsinöörin opintoihin liittyvän ammattisanaston. Harva puhuttujenkaan kielten tulkki hallitsee kaikkien alojen erikoissanaston ja ymmärtää korkeakoulutasolla käytettävää terminologiaa. Kielen sujuvan tulkkaamisen edellytys on, että tulkki ymmärtää sekä termit että kontekstin.

Kelan selitys asialle: Hankintalaki menee kaiken muun, myös yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edelle.

Mikä Kelan selityksessä on väärin: Kyseisessä vuoden 2017 kilpailutuksessa oli useita virheitä, joista tulkkauspalvelun tuottajat ja asiakkaita edustaneet järjestöt olivat tietoisia. StopKela-kampanja sai alkunsa juuri siksi, jotta kilpailutus keskeytettäisiin. Kela ei kuunnellut ketään. Markkinaoikeus kumosi kyseisen hankinnan syksyllä 2018 ja KHO vahvisti päätöksen vuonna 2019. Paljon pahaa oli kuitenkin jo ehtinyt tapahtua, ja kaikki tämä vain siksi, että Kela toimi mielivaltaisesti hankinnan suhteen.

Mitä lainkohtia tässä olisi pitänyt soveltaa:

Suomen perustuslaki 731/1999

16 § Sivistykselliset oikeudet: Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

17 § Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

22 § Perusoikeuksien turvaaminen: Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta: Viranomaisen on arvioitava, miten sen toiminta vaikuttaa eri väestöryhmiin ja miten yhdenvertaisuus muutoin toteutuu sen toiminnassa, ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi: Viranomaisen (…) sekä palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita sekä saada koulutusta, työtä (…) ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Scroll to Top